Strona Główna
Promocje Regulamin Wysyłka Kontakt
Koszyk
Jesteś tutaj:   Top » Katalog » Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MPS STYBURSCY

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY:
Handel Artykułami Przemysłowymi Przemysław i Maciej Styburscy S.C.
ul. Krotoszyńska 11 c, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
Numer NIP 6210002971 oraz numer REGON 250162401 zwany dalej Sprzedawcą.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep działa na pod adresem internetowym: www.sklep.styburski.pl

Dane kontaktowe oraz adresowe Sprzedawcy

 • adres do korespondencji: ul. Krotoszyńska 11 c, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
 • adres poczty elektronicznej: sklep@styburski.pl
 • kontakt telefoniczny: 48 62 72 16 276 (opłata jak za połączenie standardowe)
 • numer rachunku bankowego: PKO BANK POLSKI konto 52 1020 2267 0000 4602 0003 6525
Definicje:

SPRZEDAWCA - Handel Artykułami Przemysłowymi P.M. Styburscy S.C. ul. Krotoszyńska 11C 63-720 Koźmin Wlkp. NIP 6210002971 REGON 250162401

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy prowadzony przez Handel Artykułami Przemysłowymi P.M. Styburscy S.C. dostępny na stronie internetowej www.styburski.pl

KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechme obowiazujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynnosci prawnych; lub osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowosci prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarla lub zamierza zawrzeć

Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej działać mogą tylko i wyłącznie osoby prawidłowo umocowane do ich reprezentowania.

FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiające utworzenie konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
w sklepie internetowym umozliwiający złożenie zamówienie, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz okreslenie warunkow umowy sprzedaży w tym sposobu dostawy i platności.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - liczba dni roboczych, w których sprzedawca skompletuje zamowienie złożone przez klienta w sklepie internetowym , powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

DNI ROBOCZE - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

MAGAZYN - magazyn sprzedawcy zlokalizowany w Koźminie Wlkp. przy ul Krotoszyńskiej 11C.

REGULAMIN - niniejszy regulamin, okreslający zasady korzystania ze sklepu internetowego.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli klienta złożone za pośrednictwem sklepu internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie lub faksem, określające: rodzaj i ilość towaru znajdujacego się w asortymencie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy towaru, miejsca wydania towaru, oraz dane klienta, stanowiące złożenie sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy za pośrednictwem sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

KONTO - usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

INFORMACJE HANDLOWE - informacje o towarach wyświetlane w sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do koszyka i zalogowaniem się do konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO - zbiór ogólnych warunków stanowiących element umowy sprzedaży, dostępne na stronie sklepu internetowego.

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówień jest sprzedawca . Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji bądź poprawienia.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz na rzecz przedsiębiorców będących osobami prawnymi bądź jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, a także osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

II. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia mogą być składane:

 • przy wykorzystaniu formularza znajdującego się na stronie internetowej sklepu
 • pocztą elektroniczną na adres: sklep@styburski.pl
 • telefonicznie lub faxem pod numerem: 62 72 16 276

Sklep przyjmuje zamówienia składane online oraz za pomocą faxu przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Przy zamówieniach składanych telefonicznie lub e-mailem zamówienia są przyjmowane w dni robocze w godzinach 8.00-17.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy towarów konieczne jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu podanie przez klienta danych osobowych lub pełnej nazwy firmy przedsiębiorcy, adres, adres do wysyłki, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców numeru NIP.

Przyjęcie przez sklep internetowy zamówienia jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji "ZAMÓWIENIE POTWIERDZONE PRZEZ SKLEP".

W przypadku składania zamówienia telefonicznie lub faxem konieczne są działania :
 • potwierdzenie zamówienia
 • potwierdzenie akceptacji zamówienia przez sprzedawcę na trwałym nośniku(e mail )
 • utrwalenie oświadczenia konsumenta o zawarciu umowy na trwałym nośniku.
Zamówienie może zostać złożone również za pośrednictwem poczty e-mail.

Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury dołączanych do każdego zrealizowanego zamówienia.

W przypadku gdy towar nie jest dostępny klient zostanie poinformowany przez sprzedawcę o innych możliwościach realizacji zamówienia. Możliwa jest wówczas częściowa realizacja bądź zmiana zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania lub rezygnacja z zamówienia przez klienta.

III. INFORMACJA O TOWARACH

Towary znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego są fabrycznie nowe. Ceny na stronie internetowej sklepu podawane są w polskich złotych(PLN) lub w innej walucie (w przypadku wyboru dostępnej opcji w tym zakresie.)

Dla każdego oferowanego przez sklep internetowy towaru podawana jest cena netto produktu oraz cena brutto - zawierająca podatek od towarów i usług (VAT).

Ceny nie zawierają kosztów dostawy towarów do miejsca wskazanego przez klienta. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez klienta opcji dostawy towaru i podawany jest na etapie uzupełniania formularza zamówienia lub w przypadku zamówień składanych telefonicznie lub mailowo - w potwierdzeniu istotnych warunków zamówienia.

Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać klientom, w szczególności prowadzącym działalność gospodarczą, dodatkowych rabatów i umożliwić zakupy na podstawie indywidualnych cenników.

IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Zapłata za towary może być dokonana według wyboru kupującego :

 • za pobraniem - zapłata następuje przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera
 • przelewem na rachunek bankowy, po którym następuje wysyłka towaru
 • gotówką w kasie sprzedawcy
 • kredyt kupiecki w wyniku indywidualnych negocjacji

V. WARUNKI DOSTAWYI

Koszty dostawy ponoszone są przez klienta według aktualnych cenników firmy kurierskiej i zależą między innymi od:
 • ciężaru przesyłki
 • wartości przesyłki
 • wymiarów przesyłki

W związku z tym że sprzedawca dostarcza towar także własnym transportem istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu dostawy z pominięciem związanych z tym kosztów.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych adresowych klienta lub innych przyczyn zawinionych przez klienta.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny . Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym klient objął towar w posiadanie. Jeżeli umowa dotyczy kilku rzeczy dostarczanych partiami, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia wejscia w posiadanie ostatniej rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Sprzedawca ma obowiazek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstapieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumeta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostepny w sklepie internetowym. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu jakiego uzył konsument, chyba że uzgodniono inny sposób zwrotu.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem platności do chwili otrzymania zwracanego towaru. Konsumetnt ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczajacy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

VII. GWARANCJE

W przypadku gdy towar oferowany przez sklep jest objęty gwarancją, warunki gwarancji udzielane przez producenta są doręczane wraz z towarem w formie oddzielnego dokumentu.

VIII. REKLAMACJE

Reklamacje składane przez klientów będących konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny dotyczący rękojmi za wady.
Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
Procedura reklamacji kończy się :

 • uznaniem reklamcji - klient otrzymuje obniżkę ceny towaru; lub zwrot ceny towaru oraz kosztu przesyłki lub nowy towar wolny od wad.
 • odmową uzanania reklamacji - klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamcji.

Kupujący ma m.in. mozliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy sprzedaży towaru.
 • zwrócenie się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt regulaminu dotyczy wyłącznie klientów nie będących konsumentami.
Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do klienta nie będącego konsumentem bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak rownież za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży .Sprzedawca ponosi odpowiedzial- ność w stosunku do klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w szczególności odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem niebędącym konsumentem winny być rozpatrywane w trybie negocjacji lub poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Sprzedawca dołoży starań, aby jego świadczenia były na wysokim poziomie, oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji.
Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Jednocześnie oświadcza, że sklep internetowy prowadzony jest przy wykorzystaniu bezpiecznych mechanizmów przechowywania danych.

XI. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe podane przez klienta w procesie rejestracji są przetwarzane przez firmę sprzedawcy (Handel Art. Przemysłowymi P.M. Styburscy S.C.), która jest administratorem danych osobowych.
Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych udostepnionych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Klient ma prawo wglądu do danych i żądania ich usunięcia lub zmiany. W przypadku, gdy klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, ktorej przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adre poczty elektronicznej jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania klientowi informacji handlowych w postaci newslettera.
Dodatkowo zgodnie z ustawą o RODO dane Klienta będą przetwarzane w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń
b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji
c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego
d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Zgromadzone dane osobowe nie są udostepniane osobom trzecim z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczania klientowi zamówionych towarów.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies.

Kontynuuj